Trestní právo

Advokátní kancelář poskytuje v rámci komplexního zastupování klientů rovněž právní služby v trestních věcech. 

 • zastupování klienta jako poškozeného, a to ve všech fázích trestního řízení, včetně zastupování před soudy. 
 • obhajoba klienta ve všech fázích trestního řízení. 

 

 Odklony

Tzv. odklony jsou alternativní způsoby skončení trestního řízení (jinak než odsuzujícím rozsudkem soudu). Tyto mají různé podmínky, ale pro obviněného jsou vždy příznivější. Z tohoto pohledu můžeme jmenovat zejména:

 • podmíněné zastavení trestního stíhání
 • narovnání
 • dohoda o vinně a trestu

Poskytované právní služby

V oblasti trestního práva poskytujeme například tyto právní služby:

 • zastoupení při podání vysvětlení
 • zastoupení obviněného v přípravném řízení – zjednodušeně „před Policií ČR“
 • zastoupení obžalovaného v řízení před soudem (hlavní líčení)
 • podání stížnosti proti vzetí obviněného do vazby
 • podání stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání
 • podání odvolání
 • podání návrhu na povolení obnovy řízení
 • podání dovolání k Nejvyššímu soudu
 • podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu
 • aj.

Zastoupení poškozeného

Role zmocněnce poškozeného

Rolí advokáta v postavení zmocněnce poškozeného je domoci se v jeho prospěch náhrady škody způsobené trestným činem, a to již úkony v přípravném řízení (před Policií ČR) a před soudem v rámci hlavního líčení. V případě nutnosti je možné nárok vymoci i v řízení občanskoprávním.

Poskytované právní služby

V oblasti trestního práva poskytujeme například tyto právní služby:

 • podání trestního oznámení
 • uplatnění nároku na náhradu škody
 • zastoupení v přípravném řízení před Policií
 • zastoupení v řízení před soudem
 • podání odvolání
 • podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu
 • aj.