Rozvod

Rodinné právo patří mezi nejcitlivější právní odvětví vůbec. Nejde jen o právo samotné, ale i o velmi citlivé osobní záležitostí týkající se klientů.

Každý právník naší kanceláře se vždy za spolupráce s klientem snaží zmapovat situaci v rodině, přání klienta a provést ho všemi nezbytnými legislativními kroky. 

Naše kancelář má pro své klienty připraveny dotazníky za účelem zjištění veškerých relevantních skutečností týkajících se klienta, jeho manželství či dětí a majetku. Tyto dotazníky byly vypracovány Mgr. Danou Burdovu, která má 22 letou zkušenost při zastupování klientů v oblasti rodinného práva. 

Advokát je vázán mlčenlivostí, proto je dobré advokátovi (stejně jako lékaři) opravdu sdělit vše – ať to příjemné, tak i to nepříjemné.  Každý právník naší kanceláře se při první schůzce snaží klientovi lidsky vysvětlit právní aspekty a možnosti, které dává právní řád, stejně tak se také snažíme klientovi popsat postupy soudů a postup samotného řízení. 

Při ilustraci klientům, aby měli alespoň základní rámec toho, co mohou očekávat, níže pak uvádíme jen velmi stručný právní rámec. 

V případě, kdy se klient rozhodne pro rozvod manželství, bývá obvyklé, že naše kancelář klienta zastupuje jak v řízení o úpravě poměrů k nezl. dětem a rozvodu, tak i v rámci vypořádání společného jmění manželů. Pro tyto typy řízení máme připraven vždy dotazník tak, abychom zmapovali celkovou situaci v rodině, počínaje vazbami, potřebami ale i majetkovou situací, což na klienta nese, kromě ohromné psychické zátěže vyplývající již ze situace samotné i nároky na detailní vyhledávání relevantních dokladů a podkladů. Vždy se snažíme s tímto klientovi pomoci a vše mu vysvětlit a zároveň jsme jako zástupci přímo ve spojení se samotným soudem/soudy. V případě zastoupení advokátem soud doručuje vždy advokátovi, klientovi ve výjimečných případech. Zároveň se snažíme vést důsledně i mimosoudní řízení tak, abychom klienta v rámci jeho pokynů zbytečně nevystavovali dlouhým a nákladným soudním řízením např. v případech vypořádání společného jmění manželů. Mgr. Burdová také absolvovala několik mediačních kurzů včetně rodinné mediace. Samozřejmě v rámci mandátu klienta vždy připravíme i příslušné dohody, které předkládáme soudu, pokud se je podaří s druhou stranou uzavřít (v případě úpravy poměrů k nezl. dětem pak navrhujeme schválení takové dohody, kdy soud i tak dohodu zkoumá, zda je v souladu se zájem dítěte) či v případě řízení o rozvod manželství, pokud se podařilo vše pro rozvod dohodou. Taktéž v mnohých případech jednáme s bankami (hypotéka a vliv zániku společného jmění na zajištění a úvěr) či zatupujeme klienta v rámci řízení u příslušného katastru nemovitostí (v případě vypořádání SJM s nemovitostí) apod.

Právní rámec

Rozvod manželství je možný jen na základě rozhodnutí soudu a jen v případě, že manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno. Soud vždy zjišťuje existenci rozvratu manželství tedy tzv. příčinu rozvratu manželství (s výjimkou dohodnutého rozvodu) předtím, než manželství rozvede. 

Místně příslušným soudem je soud v němž měli manželé své poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů. 

Není – li takového soudu, je příslušný obecný soud manžela,, který nepodal návrh na zahájení řízení ve věci rozvodu a není- li ani takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který návrh podal.

Řízení lze zahájit jen na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů. Za podání návrhu manželství je hrazen soudní poplatek, který nyní činí částku ve výši 2.000,-Kč.  Z takového návrhu musí vyplývat, že manželství je kvalifikovaně rozvráceno a dále toto tvrzení musí být podloženo navrhovanými důkazy navrhovatele. Dalšími důkazy jsou listiny prokazující existenci manželství (oddací list) a v případě manželství s nezl. dětmi i rozhodnutí o úpravě poměrů k nezl. dětem. 

Soud o rozvodu vždy nařizuje jednání, na kterém vyslechne oba manžele. A to vždy, dokonce i když se jedná o tzv. rozvod dohodou. Soud vede manžele k odstranění příčin rozvratu manželství, může nařídit i první setkání s mediátorem.

Pokud má být rozvedeno manželství s nezl. dětmi, musí tomuto řízení o rozvod manželství předcházet jiné řízení soudu, a to řízení, ve kterém se upraví poměry nezl. dětí těchto manželů pro dobu po rozvodu – tedy jaká bude forma péče a kdo a v jaké výši bude přispívat na výživu nezl.dítěte. (viz sekce nezletilý)

Dokud nenabyde rozhodnutí o poměrech nezl. dětí právní moci, nelze manželství v druhém soudním řízení rozvést.

 

Rozvod dohodou

Soud může manželství rozvést aniž zjišťuje příčinu rozvratu manželství při splnění následujících podmínek:

  dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé  

– ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí (není nutné, aby bydleli jinde, jde o to, že netvoří již manželské či rodinné společenství)

  manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil (viz podrobněji sekce nezletilé děti) 

manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů (SJM), svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu. Tato dohoda musí být písemná a podpisy musí být úředně ověřeny.