Náhrada škody a újmy

Naše kancelář se více jak 20 let zabývá problematikou náhrady škody a souvisejícími aspekty. Zastupuje své klienty jak v rámci vymáhání náhrady způsobené újmy, tak i v případě, kdy je naopak po nich náhrada újmy požadována. To také úzce souvisí s pojistným právem.

Je nezbytné, aby klient shromáždil veškeré podklady a velmi přesně popsal advokátovi „co se přesně stalo, za jakých okolností apod.“. Advokát vždy při jednání s klientem a za jeho součinnosti skutkový stav dále upřesňuje tak, aby právní služba mohla být poskytnuta řádně a efektivně.

Škoda přestavuje vlastní majetkovou újmu, kterou občanský zákoník definuje jako újmu na jmění (škoda)

Toto lze rozdělit na 

 • Skutečnou škodu (přímou ztrátu na majetku poškozeného a v tomto důsledku jeho reálné zmenšení)  
 • Ušlý zisk (typicky majetkový příjem, který by poškozený mohl jinak dosáhnout, pokud by nedošlo ke vzniku škodné události)

Škodu na rozdíl od újmy lze na základě objektivních kritérií vyčíslit

Vedle škody však může vzniknout poškozenému i jiná nemajetková újma, a to 

 • Újma na jeho osobnostních právech
 • Újma na osobě jako takové

Újma vzniká vždy v důsledku protiprávního činu škůdce, nespočívá ve ztrátě majetku, ale spočívá v neoprávněném zásahu do osobnosti fyzické či právnické osoby. Typickými příklady jsou vytrpěná bolest, ztížení společenského postavení v důsledku zranění poškozeného, duševní útrapy a jiné. 

Zastupujeme své klienty i v rámci odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem či nesprávným úředním rozhodnutím, včetně újmy způsobené průtahy řízení v dané věci. 

Pro příklad uvádíme další možné škody/újmy

 • Škoda na odložené věci
 • Ublížení na zdraví
 • Škoda na věci
 • Náhrada škody v pracovněprávních vztazích
 • Škoda v důsledku porušení předsmluvní odpovědnosti či porušení smlouvy
 • Škoda z provozu dopravních prostředků
 • Škoda způsobená radou či informací
 • a další

A další