Odměna

Právní služba

Za právní službu se považuje zejména jednání s klientem, zastupování u soudu či jiného orgánu, jednání s třetími osobami v souvislosti s danou věcí, emailová či telefonická komunikace advokáta s klientem či třetími osobami v souvislosti s danou věcí včetně DS, sepis listiny, návrhu na zahájení řízení (žaloba), sepis opravných prostředků do rozhodnutí, účast při úkonech soudu či jiného orgánu (např. místní šetření), právní rozbor věci, prostudování soudního spisu apod.

Časová odměna

je nejčastější odměnou za právní služby naší kanceláře. Spočívá ve sjednávání tzv. časové, hodinové odměny za právní služby, tj. odměny závislé na času, který každý právník klientovi a jeho věci prokazatelně věnuje. Tato odměna je účtována za každou byť započatou ¼ hodinu právní služby a vychází z hodinové sazby kanceláře, kdy samozřejmostí je podrobná specifikace právních služeb s uvedením přesného data a popisu právní služby, u vyhledávání judikatury aplikovatelné na danou věc pak i s uvedením použitého čísla jednacího daného judikátu, která je podkladem pro fakturaci.
Odměna kanceláře činí 2.400,-Kč bez DPH a v případě požadavku výhradního zastupování Mgr. Danou Burdovou činí odměna kanceláře částku ve výši 2.800,-Kč bez DPH.

Odměna v souvislosti s převodem nemovitostí

Odměna za právní službu ve věci darování jedné nemovitosti je účtována paušální částkou ve výši 25.000,-Kč bez DPH za sepis listiny o darování dle pokynů klienta. V případě, že v této listině bude zahrnuta služebnost/ věcné břemeno je odměna navýšena o částku 8.000,-Kč bez DPH
V případě koupě/ prodeje nemovitostí je odměna vypočítána za jeden úkon právní služby dle vyhl. MSČR 177/1996 Sb. za sepis Smlouvy dle pokynů klienta. V případě, že jedna z nemovitostí je zatížena hypotékou nebo naopak kupující bude hradit část odměny prostřednictvím hypotéčního úvěru, zvyšuje se tato odměna o 60%, kdy je nezbytné prostudovat i podmínky banky a smluvní dokumentaci pro čerpání úvěru v propojenosti na rezervační, budoucí či schovací smlouvu, zřízení zástavních práv apod. Za jednání s druhou stranou či revize změn druhé strany či revize změn v důsledku nového pokynu klienta je účtována hodinovou sazbou kanceláře.
V případě sepisu návrhu na vklad vlastnického práva a zastupování klienta v rámci vkladového řízení dle shora uvedených listin činí odměna ještě částku ve výši 5.000,-Kč bez DPH
V případě úschovy peněz je účtována odměna ve výši 5.000,-Kč bez DPH.

Paušální odměna

se zpravidla sjednává u poskytování opakující se právní služby pro jednoho klienta v paušální výši za měsíc a je kombinována s časovou odměnou. Klient v rámci paušálu má určitý počet hodin se zajímavou odměnou, v případě požadavku klienta na právní službu nad daný rámec je odměna účtována standartní sazbou kanceláře.

Mimořádná odměna za právní služby je hodinová odměna kanceláře zvýšená o 25% za požadavek práce o víkendu či ve dnech pracovního klidu a zvýšená o 50 % v případě, že dle dané kauzy a požadavku klienta je nutné realizovat právní službu v době od 20.00 do 6.00. (např. porada s klientem ve vazební věznici či nutnost podepsat smlouvu „ráno“ a požadavek byl zadán ten den).

Pevně stanovená odměna
Pevně stanovená odměna je sjednávána u případů, kdy je možné časově odhadnout poskytnutou právní službu. Toto je však téměř nemožné u právní služby, kde hraje roli třetí osoba a není ani předvídatelné, jak dlouho bude právní služba trvat – typicky zastupování u soudu, řízení u katastru nemovitostí, dojednávání podmínek s druhou smluvní stranou apod.

Pokud se advokát s klientem nedohodne jinak, hradí se mimosmluvní odměna v souladu s vyhl. MSČR 177/1996 Sb.