Odměna

Právní služba

Za právní službu se považuje zejména jednání s klientem, zastupování u soudu či jiného orgánu, jednání s třetími osobami v souvislosti s danou věcí, emailová či telefonická komunikace advokáta s klientem či třetími osobami v souvislosti s danou věcí včetně DS, sepis listiny, návrhu na zahájení řízení (žaloba), sepis opravných prostředků do rozhodnutí, účast při úkonech soudu či jiného orgánu (např. místní šetření), právní rozbor věci, prostudování soudního spisu apod. 

Časová odměna

je nejčastější odměnou za právní služby naší kanceláře. Spočívá ve sjednávání tzv. časové, hodinové odměny za právní služby, tj. odměny závislé na času, který každý právník klientovi a jeho věci prokazatelně věnuje. Tato odměna je účtována za každou byť započatou ¼ hodinu právní služby a vychází z hodinové sazby kanceláře, kdy samozřejmostí je podrobná specifikace právních služeb s uvedením přesného data a popisu právní služby, u vyhledávání judikatury aplikovatelné na danou věc pak i s uvedením použitého čísla jednacího daného judikátu.  Hodinová sazba kanceláře je 2.200,-Kč bez DPH pokud se advokát s klientem ve Smlouvě o poskytování právní služby nedohodne jinak. 

Odměna v souvislosti s rozvodem manželství

Naše kancelář účtuje odměnu za právní službu ve věci rozvodu manželství paušální částkou ve výši   11.000,-Kč bez DPH zahrnující i zastupování u soudu.

V případě vypořádání společného jmění manželů je odměna stanovena za jeden úkon právní služby  a dle tarifní hodnoty dle vyhl. MSČR 177/1996 Sb. za sepis Dohody nebo za sepis Žaloby dle požadavků klienta minimálně však částka ve výši 20.000,-Kč bez DPH. Ve věcech vypořádání společného jmění manželů se vychází z poloviny hodnoty všech jednotlivých věcí, pohledávek a dluhů, které strany učinily předmětem vypořádání. Nejčastější hodnoty se pohybují v rozmezích od 200.000 do 10.000.000 Kč, kdy v takovém případě se odměna určí dle ust. § 7 uvedené vyhlášky takto: 9 100 Kč plus 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč.

Tato vyhláška je mimo jiné uveřejněna na stránkách České advokátní komory www.cak.cz . Jakékoliv změny návrhu Dohody či žaloby např. na základě jednání či nových požadavků klienta či účast při jednání s protistranou nebo zastupování klienta u soudu při jednání, jsou pak účtovány hodinovou sazbou kanceláře. 

V případě právní služby ve věci péče o nezl. včetně zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezl. dětem pro dobu po rozvodu je účtována hodinová sazba kanceláře. 

Odměna v souvislosti s převodem nemovitostí

Odměna za právní službu ve věci darování jedné nemovitosti je účtována paušální částkou ve výši 15.000,-Kč bez DPH za sepis listiny o darování dle pokynů klienta.  V případě, že v této listině bude zahrnuta služebnost/ věcné břemeno je odměna navýšena o částku 5.000,-Kč bez DPH

V případě koupě/ prodeje nemovitostí  je odměna vypočítána  za jeden úkon právní služby  dle vyhl. MSČR 177/1996 Sb. za sepis Smlouvy dle pokynů klienta. Za jednání s druhou stranou či revize změn druhé strany či revize změn v důsledku nového pokynu klienta je účtována hodinovou sazbou kanceláře. 

V případě sepisu návrhu na vklad vlastnického práva a zastupování klienta v rámci vkladového řízení dle shora uvedených listin činí odměna ještě částku ve výši 5.000,-Kč bez DPH

V případě úschovy peněz je účtována odměna ve výši 5.000,-Kč bez DPH. 

 

Paušální odměna se zpravidla sjednává u poskytování opakující se právní služby pro jednoho klienta v paušální výši za měsíc a je kombinována s časovou odměnou. Klient v rámci paušálu má určitý počet hodin se zajímavou odměnou, v případě požadavku klienta na právní službu nad daný rámec je odměna účtována standartní sazbou kanceláře. 

Mimořádná odměna za právní služby je hodinová odměna kanceláře zvýšená o 25% za požadavek práce o víkendu či ve dnech pracovního klidu a zvýšená o 50 % v případě, že dle dané kauzy a požadavku klienta je nutné realizovat právní službu v době od 20.00 do 6.00. (např. porada s klientem ve vazební věznici či nutnost podepsat smlouvu „ráno“ a požadavek byl zadán ten den). 

Pevně stanovená odměna

Pevně stanovená odměna je sjednávána u případů, kdy je možné časově odhadnout poskytnutou právní službu. Toto je však téměř nemožné u právní služby, kde hraje roli třetí osoba a není ani předvídatelné, jak dlouho bude právní služba trvat – typicky zastupování u soudu, řízení u katastru nemovitostí, dojednávání podmínek s druhou smluvní stranou apod. 

Pokud se advokát s klientem nedohodne jinak, hradí se mimosmluvní odměna v souladu s vyhl. MSČR  177/1996 Sb. 

Advokátu v souladu s ust. § 13 uvedené vyhlášky náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.

Na náhradu za místní poštovné, hovorné a pořízení kopií listin naše kancelář účtuje částku ve výši  100,-Kč ke každé hodině právní služby v případě časové odměny, jinak dle dohody s klientem.

Parkovné pak hradí klient na základě vyúčtovaného parkovného, cestovné je pak účtováno paušální částkou (již se zahrnutím amortizace), a to ve výši 10,-Kč/km bez DPH.

Advokátu náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonech prováděných v místě, které není sídlem advokáta/advokátní kanceláře, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem či obdobným čekáním v souvislosti s poskytováním právní služby, a to ve výši 900,-Kč za každou započatou ½ hodinu. 

Advokátní kancelář si dovoluje upozornit, že při stanovení nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, se výše odměny advokáta určí podle ustanovení o mimosmluvní odměně, nestanoví-li  vyhláška  177/1996 Sb jinak; § 12 odst. 2 této vyhlášky se neužije.