Rodinné právo

Rodinné právo je jedním s nesložitějších odvětví práva, a to nejen s ohledem na právní řád, ale zejména z toho důvodu, že se jedná o velmi osobní, důvěrné a citlivé okolnosti daného případu a daných účastníků. 

Týká se každého z nás. 

 Oblasti právní úpravy rodinného práva jsou rozličné, mezi nevýznamnější patří:

  • Oblast manželství
  • Oblast majetkového práva manželského a jeho správa
  • Vzájemné zastupování mezi manželi
  • Vyživovací povinnost mezi manželi
  • Oblast rodičovství, zastupování nezletilého, vyživovací povinnost, rozhodování ve věcech týkající se nezl. dítěte, péče o jmění dítěte
  • Osvojení a poručenství a opatrovnictví 
  • Oblast rozvodu
  • Oblast dědického práva
  • Oblast rodinného závodu
  • Oblast bydlení

Každý z nás je něčím dítětem, řada z náš jsme rodiči, někdo z nás má zájem o osvojení, někdo chce uzavřít manželství, jiný zase chce být v partnerství, někdo chce být pěstounem či poručníkem. 

Řada z nás řeší běžné každodenní úkony, jako jsou např. běžné dárky dětem, někdy např. v případě darování bytu bude třeba souhlas soudu. 

Rodiče se obecně vždy nějak dohodnou na výchově dětí, na věcech týkající se dítěte, stávají se však situace, kdy se o podstatných věcech nedohodnou a jejich rozhodnutí nahradí soud (typicky změna bydliště, volba povolání apod.)

Každý z nás musí jíst, oblékat se ….  Rodiče toto zajišťují svým dětem, děti v odůvodněných případech pak svým rodičům, také manželé mají mezi sebou vzájemnou vyživovací povinnost a za stanovených podmínek i ostatní příbuzní (v přímé linii – tj. předci a potomci). K tomu pak slouží institut výživného.  

 Rodinným právem se prolínají ostatní obory práva – ať dědického, smluvního, oblast vzájemného zastupování, právo nemovitostí, dokonce i právo obchodních korporací. 

Více pak v jednotlivých sekcích.