Společné jmění manželů

Rozvod manželství spolu nese také zánik společného jmění manželů. Manželé se tak mohou dohodnout o jeho vypořádání, pokud se nedohodnou, je oprávněn kterýkoliv z manželů se obrátit na soud, kdy pro vypořádání SJM se použijí níže uvedená pravidla. 

Pokud toto neučiní do tří let od právní moci výroku rozsudku o rozvodu manželství (tj. nedohodnou–li se či ani jeden z manželů v této lhůtě nepodá návrh soudu), platí, že se manželé vypořádali způsobem níže uvedeným dle ust. § 741 NOZ.

V případě zastupování klienta ve věci vypořádání SJM s cílem dosáhnout dohody s druhým manželem či v případě nedohody v zastupování u soudu v rámci řízení o vypořádání SJM, je nezbytné, aby advokát spolu s klientem zmapovali masu majetku, závazků, taktéž aby zmapovali i skutečnost, zda výhradní majetek klienta nebyl použit na majetek v SJM pro uplatnění zápočtu vnosů (např. byl prodán byt manžela, který nabyl před uzavřením manželství a peníze z prodeje bytu byly použity na koupi domu/bytu za trvání manželství).

Je nezbytné si uvědomit, že, až na výjimky stanovené zákonem nebo v případě modifikace rozsahu společného jmění manželů veřejnou listinou (notářským zápisem), patří do SJM vše, co bylo nabyto za trvání manželství. Je zcela lhostejné, zda např. v katastru nemovitostí je napsán jen jeden z manželů či v osvědčení k vozidlu je také zapsán jen jeden z manželů či zda účet u banky, kam je např. zasílána mzda apod. je také veden na jméno jen jednoho z manželů. 

Naše kancelář má proto vypracovány dotazníky pro vyplnění klienty a mnohdy se stává, že takový dotazník vyplňuje po dalším vysvětlení klient za účasti advokáta. Je to časově náročná záležitost i pro klienty, kteří jsou mnohdy nuceni vyhledávat listiny či dokumenty staré několik let.

Teprve po zmapování výše uvedeného advokát vysvětlí klientovi vše v dané věci podstatné, seznámí ho s jeho případnými nároky či naopak povinnostmi a společně zvolí vhodný postup. 

Pro ty, co se o věc více zajímají a pro první informaci pak níže uvádíme pro představu klienta výňatky z paragrafového znění zákona týkající se některých právních otázek v této oblasti. Pochopitelně každá věc je jiná, každé SJM je jiné a advokát se neobejde bez důkladné rešerše judikatury zejména Nevyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR s cílem najít aplikovatelné rozhodnutí pro obdobný případ, jako je věc klienta. 

Zákonný režim, tj. co do SJM patří a nepatří

Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co

 • slouží osobní potřebě jednoho z manželů, 
 • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, 
 • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, 
 • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
 • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku. 

Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. 

Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím podle odstavce 1 jeho výlučné vlastnictví. Nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.

Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže 

 • se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo 
 • je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné činnosti se stávají součástí společného jmění v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat.   Pohledávky z výhradního majetku jen jednoho z manželů, které se mají stát součástí společného jmění, se součástí společného jmění stávají dnem splatnosti.

Jaká platí pravidla pro rozhodování o vypořádání SJM soudem, pokud se manželé nedohodnou: 

Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak použijí se pro vypořádání tato pravidla: 

 • podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
 • každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek, 
 • každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
 • přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost, 
 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění. 

Zápočty – hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.

Jaké bude vypořádání, když se manželé do tří let od právní moci výroku o rozvodu manželství nedohodnou či ani jeden z nich v této lhůtě nepodá žalobu? 

Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že 

 • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, 
 • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné, 
 • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.