Náš team

Mgr. Dana Burdová

Advokacii se věnuje od roku 1998 a má rozsáhlou právní praxi v poskytování právních služeb jak pro fyzické tak právnické osoby. Jejími preferovanými oblastmi specializace jsou:

 • Rodinné právo, které praktikuje více než 20 let. Je členkou Unie rodinných advokátů a za účelem mimosoudních jednání při zastupování klienty v rámci sebevzdělávání absolvovala i několik kurzů mediace včetně mediace rodinné. Provádí klienty zpravidla celým procesem rozvodového řízení, včetně řízení péče o nezl. či majetkovým vyrovnáním, kdy citlivý přístup je základem pro poskytování právní služby v tomto oboru.

 

 • Autorské právo, které se stalo její preferovanou oblastí již v době koncipienství, kdy se podílela na praktikování tohoto práva i pro Národní galerii v Praze. V této oblasti poskytuje svým klientům nejen právní poradenství, ale především přípravu licenčních a podlicenčních smluv a věnuje se problematice zaměstnaneckých děl a jejich užití. Své klienty zastupuje i při jednání ve vztahu k jednotlivým správcům či před soudy.

 

 • Logistika a zasilatelství, které vyplynulo z více než 12 let zastupování jedné z největších logistických společností, kdy se podílí na právním poradenství v širokém spektru oblastí – ať v podobě logistických, nájemních či pachtovních smluv, tak i v zastupování klienta při jednotlivých řízeních. Díky znalosti fungování logistických procesů je i nemalým přínosem pro klienty v oblasti jednání o uzavření dané smlouvy v propojenosti na ostatní smluvní aspekty klienta a jeho podnikání. Samozřejmostí je i znalost mezinárodních smluv, doložek a obchodních zvyklostí daného oboru či praxe stran v daném odvětví jako zdroje práva.

 

 • Cestovní ruch, občanské právo, kdy více než 9 let zastupuje jednu z největších hotelových sítí a při své práci v této oblasti pokrývá široké spektrum právních služeb od pracovního práva po nájemní právo či právo nemovitostí, služby cestovního ruchu či poradenství v oblastech autorského práva.

 

 • Právo nemovitostí, které jde ruku v ruce nejen napříč všemi klienty, ale souvisí i s rodinným právem v rámci vypořádání SJM. Nezbytností je také znalost bankovních produktů a propojení jednotlivých smluv na banky v případě poskytování hypoték, samozřejmostí je zastupování v rámci řízení u katastru nemovitostí či znalost zajišťovacích institutů.

Mgr. Václav Burda

se věnuje praktikování práva téměř 20, kdy nyní čerpá v rámci aplikace práva také ze svých zkušeností i mimo advokacii.
Byl téměř 5 let členem právního oddělení jedné z největších bank v ČR se zahraniční majetkovou účastí, kde se kromě obchodního práva věnoval i právu bankovnímu, a to v detailu, a právu obchodních společností.
V průběhu své praxe také působil jako vedoucí strategického rozvoje ve společnosti se 100% majetkovou účastí státu, kde byl v rámci svého oddělení zodpovědný i za oblast veřejných zakázek a ochranu osobních údajů.
V současné době se věnuje ve své praxi zejména:

 • Vymáhání pohledávek, a to od samotné komunikace s klientem, přípravy kvalifikovaní předžalobní výzvy až po soudní vymáhání jednotlivých pohledávek včetně exekučního řízení. Mezi tento proces patří i jednání s dlužníky, uzavírání dohod o splátkách, samozřejmostí je úzká spolupráce s klientem při evidování veškerých plateb došlých v mezidobí na účet klienta včetně jejich rozúčtování za účelem aktualizace dluhu, kdy klient vymáhající pohledávku je napojen na systém advokátní kanceláře a může sledovat celý proces vymáhání u jednotlivého svého dlužníka.

 

 • GDPR a ochraně osobních údajů

 

 • Pracovnímu právu a souvisejícím oblastem, zejména vypracování vnitřních předpisů zaměstnavatele při detailní znalosti klienta a jeho fungování, zároveň se podílí na vypracování veškerých dokumentů z oblasti pracovního práva, jako jsou pracovní smlouvy, dohody, mzdové výměry a v nemalé míře zastupuje v této oblasti klienty jak v jednání s příslušnými kontrolními orgány, tak i před soudy

 

 • Rodinnému právu jak v rámci přípravy jednotlivých dokumentů souvisejících zejména s rozvodovým řízením, tak v oblasti péče o nezl. děti, podílí se i v rámci vypořádání SJM na jednání s hypotéčními bankami, kdy v nemalé míře je třeba vypořádat i takový dluh včetně souvisejících aspektů zástavního práva či jiného zajištění a zastupuje klienty i při jednání před jednotlivými soudy jak při úpravě poměrů k nezl. dětem tak v rozvodovém řízení a při vypořádání společného jmění manželů

 

 • Právu nemovitostí zejména převodům nemovitostí různými formami, jako jsou darování či kupní smlouva. Zároveň se ve své praxi věnuje i služebnostem/věcným břemenům, smlouvám o výměnku či pachtovním a nájemním smlouvám.

 

 

 

Mgr. Jana Šubrtová

advokacii se věnuje již více než 15 let, poskytuje právní služby jak pro fyzické tak právnické osoby. Jejími preferovanými oblastmi specializace jsou:

 •  Rodinné právo, kterému se věnuje od počátku poskytování právních služeb. Poskytuje právní podporu klientům v rámci rozvodového řízení, včetně řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem a vypořádání společného jmění manželů. Poskytuje právní služby i ohledně výživného pro zletilé děti.

 

 • Vymáhání pohledávek, a to od samotné komunikace s klientem, přípravy kvalifikovaní předžalobní výzvy až po soudní vymáhání jednotlivých pohledávek včetně exekučního řízení. Mezi tento proces patří i jednání s dlužníky, uzavírání dohod o splátkách, samozřejmostí je úzká spolupráce s klientem při evidování veškerých plateb došlých v mezidobí na účet klienta včetně jejich rozúčtování za účelem aktualizace dluhu, kdy klient vymáhající pohledávku je napojen na systém advokátní kanceláře a může sledovat celý proces vymáhání u jednotlivého svého dlužníka.

 

 • Občanské právo, kdy v této oblasti poskytuje právní služby v oblastech smluvního práva včetně převodů nemovitostí, úschovy a vkladového řízení, ale i pracovního práva.

 

 • Procesní právo, sporová agenda, zejména pak příprava žalob a dalších podání k soudu a zastupování klientů ve sporném řízení, návrhy na vydávání platebních rozkazů, vymáhání pohledávek, návrhy na oddlužení v insolvenčním řízení.

 

 • Trestní právo, od počátku jedna z nejvíce preferovaných oblastí, kdy obhajuje klienty již ve fázi přípravného řízení, vč. účasti při úkonech orgánů činných v trestním řízení v každé jeho fázi, zastupování klientů v řízení před soudem, vazební řízení, zastupování poškozených včetně uplatnění nároku na náhradu škody způsobenou trestným činem.

 

 • pro klienty advokátní kanceláře zajišťuje i advokátní úschovy

Mgr. Jana Jelínková

advokacii se věnuje od roku 2003 (advokát od 2006, samostatný advokát od 2018)
oblasti specializace má následující:

 • Vymáhání pohledávek, a to od samotné komunikace s klientem, přípravy kvalifikovaní předžalobní výzvy až po soudní vymáhání jednotlivých pohledávek včetně exekučního řízení. Mezi tento proces patří i jednání s dlužníky, uzavírání dohod o splátkách, samozřejmostí je úzká spolupráce s klientem při evidování veškerých plateb došlých v mezidobí na účet klienta včetně jejich rozúčtování za účelem aktualizace dluhu, kdy klient vymáhající pohledávku je napojen na systém advokátní kanceláře a může sledovat celý proces vymáhání u jednotlivého svého dlužníka.

 

 • Rodinné právo, kompletní právní zastoupení klienta včetně úpravy poměrů k nezl. dětem a vypořádání SJM.

 

 • Občanské právo (převody nemovitostí, řízení před KÚ, nájemní vztahy, dědické právo, prohlášení vlastníka a SVJ.

 

 • Obchodní právo zejména statusové změny v obchodních společnostech, zápisy do obchodního rejstříku, převody podílů, právní poradenství.

 

 • Procesní právo, sporová agenda, včetně exekučního řízení.

 

 • Trestní právo, , kdy obhajuje klienty již ve fázi přípravného řízení, vč. účasti při úkonech orgánů činných v trestním řízení v každé jeho fázi, zastupování klientů v řízení před soudem, vazební řízení, zastupování poškozených včetně uplatnění nároku na náhradu škody způsobenou trestným činem.

Veronika Smékalová

má na starosti běžnou administrativu kanceláře

Dagmar Blumenthalová

v rámci kanceláře má v gesci evidenci poskytnuté právní služby dle programu, evidenci dokladů a fakturaci

Barbora Burdová

je k ruce právníkům kanceláře pro drobné administrativní úkony a pochůzky