Advokátní úschova

Peněžní prostředky přijaté do úschovy, je advokát povinen mít uložené na zvláštním bankovním účtu, z jehož označení musí být patrné, že jsou na něm uloženy prostředky klienta – tedy musí být uloženy odděleně od peněz advokáta, jakož i peněz jiných klientů.

Advokátní úschova je podrobně upravena celou řadou předpisů – zákonem o advokacii, stavovským předpisem (konkrétně usnesením představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku ze dne 28. června 2004, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších usnesení) a dále samozřejmě i občanským zákoníkem. V případě úschovy peněz prováděné advokátem, jsou veškeré úschovy povinně zapisovány do elektronické knihy úschov a na dodržování povinností advokátů dohlíží Česká advokátní komora prostřednictvím své kontrolní rady. I tato skutečnost přispívá k tomu, že klienti tento způsob úschovy často považují za bezpečnější, než úschovy prováděné některými jinými subjekty.

Advokátní úschova je prováděna na základě smlouvy uzavřené s advokátem. Tato smlouva vždy podrobně specifikuje kým, kdy, za jakých podmínek a jakým způsobem je předmět úschovy do advokátní úschovy složen a samozřejmě i to kdy, komu, za jakých podmínek a jakým způsobem je následně vydán resp. vyplacen. 

Nejčastějším hlavním přínosem tohoto nástroje pro klienty je zvýšení jejich jistoty, že v případě jimi uzavíraného smluvního vztahu, který zahrnuje vzájemná plnění, bude druhou stranou skutečně plněno. Typickým příkladem je tak např. koupě nemovitosti, kdy prodávající potřebuje mít jistotu, že kupující skutečně zaplatí kupní cenu a kupující, na kterého vlastnické právo přechází až zápisem do katastru nemovitostí, si chce být zase jist, že pokud by z nějakého důvodu k zápisu do katastru nemovitostí nedošlo, tak dostane své peníze zpět. Pokud je v takovém případě využita advokátní úschova, vše probíhá tak, že kupní cena (popř. její část) je složena do úschovy advokáta, poté je podán návrh na vklad do katastru nemovitostí a následně po prokázání, že došlo k zápisu, je teprve kupní cena vyplacena prodávajícímu. Současně je ve smlouvě i upraveno, za jakých podmínek, v jaké lhůtě, na základě předložení jakých dokumentů apod. se prostředky z depozita vrací tomu, kdo je do depozita složil. Samozřejmě strany si mohou celý proces nastavit tak, aby vyhovoval jejich potřebám – výplata může být postupná (po částech) a jednotlivá částečná plnění mohou být vázána na různé postupně plněné kroky. Dalším častým případem, kdy je klienty využívána advokátní úschova je vypořádání společného jmění manželů.