Veřejné zakázky

V oblasti zadávání veřejných zakázek poskytujeme naše služby jak klientům z řad zadavatelů, tak klientům, kteří mají naopak zájem se o veřejnou zakázku ucházet a chtějí si být jisti, že vyhoví všem podmínkám daného zadávacího řízení.

Naše služby poskytujeme jak v oblasti klasických veřejných zakázek, tak v souvislosti s různými dotačními tituly, ať již poskytovanými z národních rozpočtů nebo z rozpočtu Evropské unie, kdy je příjemce dotace povinen při pořizování plnění v rámci realizace projektu konat příslušné zadávací řízení, které se řídí nejenom obecně závaznými právními předpisy, ale též pravidly příslušného dotačního programu.

Mezi naše služby v této oblasti tak zejména patří:

  • smluvní zastoupení zadavatele, tj. zastoupení zadavatele při provádění úkonů podle zákona o zadávání veřejných zakázek – tedy zjednodušeně řečeno zajištění realizace zadávacího řízení „na klíč“
  • příprava zadávací dokumentace, včetně návrhu smlouvy pro plnění zakázky
  • návrh vhodných kvalifikačních kritérií a příprava kvalifikační dokumentace
  • administrace zadávacího řízení – včetně přijímání nabídek a přípravy odpovědí na žádosti o vysvětlení
  • osobní účast při jednání zadavatelem jmenovaných komisí
  • příprava veškeré písemné dokumentace zadávacího řízení a zajištění předepsaného uveřejňování
  • hlídání veškerých předepsaných lhůt
  • příprava rozhodnutí zadavatele o námitkách
  • zastupování v řízení vedeném před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže